Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 609

609. Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole 16
42-224 Częstochowa
ul. Starzyńskiego 9

Skrócony opis

" Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie" to inicjatywa, która ma zapoznać dzieci z nowoczesną technologią edukacyjną. Nowoczesne technologie w postaci monitorów interaktywnych wspieranych odpowiednim oprogramowaniem, oraz tabletów pozwoli na różnorodność bodźców zewnętrznych ukierunkowanych na rozwój dzieci przedszkolnych.

Opis zadania

Obycie z nowoczesnymi technologiami powinno nastąpić już od małego dziecka. Umiejętność wykorzystania różnorodnego sprzętu cyfrowego przy udziale monitorów interaktywnych, pozwala na walkę z wykluczeniem informatycznym. Przedszkole jako jednostka ogólnodostępna to najlepsze miejsce do działań edukacyjnych, walki z wykluczeniem. Odpowiednia kadra pozwoli na korzystanie  ze sprzętu nie tylko dzieci, ale również na prowadzenie otwartych dni dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. "Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Przedszkolu nr 16 w Częstochowie" może stać się punktem rozwoju edukacyjnego dla wszystkich mieszkańców dzielnicy. Innowacyjny sposób podejścia do edukacji, tworzenia grup 3 do 5 osobowych, pozwoli na utrzymanie reżimu sanitarnego w okresie epidemicznym. Każda z grup będzie posiadać inny sprzęt co pozwoli na zapoznanie się z różnorodnością technologiczną. Taki sposób podejścia pozwoli również na lepszą współpracę z osobami niepełnosprawnymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1monitor interaktywny AvtekTouchSreen 55 z systemem OPS oraz Windows 109 030 zł
2monitor interaktywny myBOARD55' system OPS oraz Windows 10 -1 szt.9 232,12 zł
3monitor interaktywny iiyama TE 6568MIS system operacyjny OPS oraz Windows 10 - 1 szt.9 397,13 zł
4monitor dotykowy Fitouch TCI 55P-E TCI 55P-E system OPS oraz Windows 10 - 1szt.9 393,47 zł
5Tablety Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 1- 5 szt.7 058,85 zł
6Tablety Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 2 - 5 szt.7 924 zł
7Tablety Lenovo z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw - 5 szt.7 956,35 zł
8Tablety Archos z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4- 5szt.7 820 zł
9Tablety Archos z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4- 5 szt.7 630 zł
10Laptop Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 1- 4 szt.8 325,12 zł
11Laptop Acer z oprogramowaniem edukacyjnym zestw 2 - 4 szt.8 975,12 zł
12Laptop Dell z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 3 - 4 szt.8 999,99 zł
13Laptop HP z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 4 - 4 szt.8 784,54 zł
14Laptop Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 5 - 4 szt.8 752,36 zł
15Laptop Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym zestaw 5- 4 szt. 8 425,23 zł
16Telefony komórkowe dotykowe 2 szt.2 254,12 zł
Łącznie: 129 958,40 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Nowoczesne technologie wspomagające rozwój dziecka w Miejskim Przedszkolu nr 16 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.