Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 617

617. Zielona Piastowska kocham Stradom


Lokalizacja

Ulica Piastowska: od skrzyżowania Piastowska-Sabinowska do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska

Skrócony opis

Rewitalizacja i nasadzenia klombów z drzewkami i niskimi krzewami (zielonymi zimą) w pasie drogowym ulicy Piastowskiej od skrzyżowania z kapliczką (Piastowska-Sabinowska) do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska. Ulica Piastowska to wizytówka dzielnicy Stradom, a zadbana zieleń pochłania kurz i smog, jest naturalną klimatyzacją, zmniejsza natężenie hałasu i zachęca do spacerów i aktywności.

Opis zadania

Rewitalizacja klombów i nasadzenia z drzewkami i niskimi krzewami (zielonymi zimą) w pasie drogowym ulicy Piastowskiej od skrzyżowania "z kapliczką" (Piastowska-Sabinowska) do skrzyżowania Piastowska-Zaciszańska. Ulica Piastowska to wizytówka dzielnicy Stradom, ale ma aktualnie bardzo zaniedbane klomby. Prace rewitalizacyjne obejmują frezowanie naniesionej ziemi i wyrównanie klombów (krawężniki wokół klombów podniesione) - planowane jest 11 klombów z drzewami i krzewami (po 3 drzewa do każdego klombu) - podsypanie korą, nasadzenia drzewkami oraz krzewami, podniesienie obrzeży klombów w pasie drogowym. Długość klombu: 6 metrów; szerokość: 1,5 m. Wokół każdego klombu zabezpieczające ażurowe płotki.
Uzasadnienie: ulica jest aktualnie bardzo zaniedbana i nieestetyczna, klomby są zaniedbane (aktualnie naniesiony piasek i kurz utworzyły pagórki w klombach, woda spływa i drzewa są martwe z braku wody, która spływa na ulicę), drzewa chorują lub brak jest drzew, latem cały wskazany odcinek ulicy Piastowskiej jest nie do przejścia, wszechobecny jest kurz, brak cienia, brak zieleni. Zadbana zieleń przy ulicy - nowe nasadzenia i rewitalizacja klombów - wyeliminuje przegrzewanie tego odcinka drogi i chodnika latem, a także poprawi jakość życia mieszkańców dzielnicy. Zieleń pochłania kurz i smog, jest naturalną klimatyzacją, zmniejsza natężenie i uciążliwość hałasu, obniża temperaturę latem na całym odcinku drogi. Zieleń poprawia też bardzo estetykę chodników, zachęca do aktywności, poprawia wizerunek dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1frezowanie ziemi w klombach pomiędzy chodnikiem a ulicą Piastowską
2nawiezienie ziemi i kory
3nasadzenia (33 drzewa oraz krzewy zielone zimą, kładzące się)
4rewitalizacja klombów (płotki ażurowe, podniesienie obrzeży klombów)

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

11550

Wycena obejmuje: zebranie nadkładów z zieleńców, wykonanie niskiego wygrodzenia 11 zieleńców, posadzenie 33 szt. drzew liściastych, posadzenie 396 szt. krzewów przy zagęszczeniu 4szt./m2 na zielencach.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Zielona Piastowska kocham Stradom

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.