Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 625

625. Parking przy bloku Krasińskiego 32 przepuszczalny wodę do gruntu z Eko kratki. STOP SUSZY !


Lokalizacja

Ul.Krasińskiego 32, Częstochowa. Parking wzdłuż bloku z tyłu garaży.

Skrócony opis

Parking przy Krasińskiego 32 jest zdewastowany z wysokim krawężnikiem przez który nie jeden zahaczył podwoziem, dlatego też niewiele osób tam parkuje.Przez to mieszkańcy blokują miejsca wzdłuż ulicy co powoduje utrudnienia w przejazdach. Parking z eko kratki dobrze utwardza powierzchnię a także przepuszcza wodę do gruntu i pozwala naturalnie wegetować rośliną.Taka inwestyca pomoże w walce z suszą.

Opis zadania

Mieszkańcy nie mając gdzie zaparkować przez wystający krawężnik przy wjeździe a więc umieszczają swoje samochody na trawie lub blisko skrzyżowania co powoduje zagrożenie.Inwestycja pomaga zachować większe bezpieczeństwo a także jest ekologiczna. Parking z eko kratki to doskonały pomysł na problemy z którymi musimy się w dzisiejszych czasach zmagać, ponieważ taka kratka przepuszcza wodę do gruntu i pozwala naturalnie wegetować rośliną a także dobrze utwardza powierzchnię.Uważa się ją za najbardziej ekologiczne rozwiązanie pośród wszystkich nawierzchni zewnętrznych, ponieważ eko kratka jest wykonywana z tworzywa sztucznego, które jest uzyskiwane w 100% z recyklingu.Najczęściej porównuje się ją z betonowymi płytami ażurowymi i stosuje właśnie jako alternatywę dla nich. Eko kratka posiada bowiem w swojej konstrukcji oczka, które podczas montażu nawierzchni są wypełniane twardym, sypkim kruszywem. Tak wykończona powierzchnia zewnętrzna nie tylko efektywnie przepuszcza wodę do gruntu, ale pozwala naturalnie wegetować roślinom, które znajdują się w oczkach-tworzy swego rodzaju posadzkę zewnętrzną biologicznie czynną. Ściany eko kratek chronią korzenie roślin i są w stanie przenosić duże obciążenia.Dostępne na rynku są elementy kwadratowe, okrągłe i heksagonalne wszystkie mogą być użyte do wykonania parkingu.Przy murze(garażach)można posadzić kwiaty i inne rośliny.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykopanie krawężników1 000 zł
2wyrównanie nawierzchni3 000 zł
3rozłożenie eko kratki i wysypanie kruszywa50 000 zł
4posadzenie roślin wzdłuż muru/garaży2 000 zł
Łącznie: 56 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0,00 zł

Zarządca terenu tj. ZGM TBS Sp. z o.o. opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek i wyraża zgodę na realizację zadania.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Parking przy bloku Krasińskiego 32 przepuszczalny wodę do gruntu z Eko kratki. STOP SUSZY !

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.