Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 626

626. Centrum nowoczesnej technologi wspomagająca rozwój dzieci w Przedszkolu 42


Lokalizacja

Przedszkole Miejskie nr. 42 ul. PCK 15
42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.Nowoczesna technologia w postaci monitorów interaktywnych oraz robotów wspieranych odpowiednim oprogramowaniem,które jest specjalnie dopasowane ,aby wykorzystać interaktywność zestawów.Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazów ,reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.

Opis zadania

Projekt ma za zadanie wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy w rozwoju swoich pociech.
Nowoczesna technologia w postaci monitorów interaktywnych oraz robotów wspieranych odpowiednim oprogramowaniem ,które jest specjalnie dopasowane ,aby wykorzystać interaktywność zestawów.
Małe dzieci mają możliwość dotykania obrazów,reagowania na zmieniającą się rzeczywistość.
Wszystko będzie ogólnodostępne dla dzieci z dzielnicy oraz będzie platforma do integracji z osobami dorosłymi,które będą pomagać w budowie robotów z klocków i programować ich.
Nowoczesna technologia w tym projekcje  nie tylko jest przystosowana do osób niepełnosprawnych ale również jest podstawa walki z wykluczeniem cyfrowym w dzielnicy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Monitor interaktywny Avtek TouchScreen 55 Pro2 z OPS i Windows 10 - 1 szt.9 997,13 zł
2Monitor interaktywny myBOARD 55" z OPS i Windows 10 - 1 szt.9 785,12 zł
3Monitor interaktywny iiyama TE6568MIS z OPS i Windows 10 - 1 szt.9 898,45 zł
4Monitor dotykowy Fitouch TCI 55P-E TCI55P-E z OPS i Windows 10 - 1 szt.9 993,47 zł
5Roboty do programowania Jimu plus oprogramowanie - 8 szt.9 835,12 zł
6Roboty do programowania OzoBot plus oprogramowanie - 8 szt.9 820 zł
7Tablety 10 cali Samsung z oprogramowaniem edukacyjnym - 8 szt.9 630 zł
8Tablety 10 cali Huawei z oprogramowaniem edukacyjnym - 8 szt.9 525,12 zł
9Komputery AIO 3 szt.9 568,32 zł
10Przedszkolak na start 2.0 - 4 szt.9 925,45 zł
11Dywan interaktywny - 1 szt.9 982,12 zł
Łącznie: 107 960 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł.

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Formularz propozycji zadania spełnia wszystkie kryteria - zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Centrum nowoczesnej technologi wspomagająca rozwój dzieci w Przedszkolu 42

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.