Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 660

660. Stojaki rowerowe na Starym Mieście


Lokalizacja

ul. Krakowska 30 (nr działki 16/8)
ul. Krakowska 46/50 (nr działki 2)
ul. Warszawska 2/14 (nr działki 92/3)
ul. Nadrzeczna 46/48 (nr działki 23)
ul. Ogrodowa 15 (nr działki 23)
ul. Nad Wartą (nr działki 20/2 lub 11/9)

Skrócony opis

Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych na terenie Starego Miasta, w związku z rosnącą liczbą rowerzystów w Częstochowie. Rozbudowana infrastruktura rowerowa zachęci mieszkańców do częstszego wyboru roweru jako codziennego środka transportu. Przewidujemy zakup i montaż 15 stojaków typu „U”.

Opis zadania

Projekt wynika z potrzeby częstochowskich rowerzystów i rowerzystek, wielu z nich korzystając z tego ekologicznego środka lokomocji dojeżdża codziennie do pracy lub miejsc użyteczności publicznej. Projekt zakłada ustawienie stojaków rowerowych na terenie Starego Miasta. Miejsca będą ustalone we współpracy z Radą Dzielnicy Stare Miasto. Liczba rowerzystów w Częstochowie z roku na rok rośnie i niestety coraz trudniej znaleźć miejsce, w którym można by było bezpiecznie pozostawić rower. Właściciele rowerów zmuszeni zaistniałą sytuacją – brakiem stojaków rowerowych – pojazdy przypinają do krat okiennych, barierek, znaków drogowych itp. Ponadto osoby mieszkające w blokach mieszkalnych, zmuszeni są do każdorazowego wnoszenia rowerów do mieszkań czy piwnic, co obciąża ich organizm i wiąże się z koniecznością użycia siły, często po całym dniu pracy. Stojaki na rowery dadzą nowe możliwości i z pewnością byłyby dużym ułatwieniem dla mieszkańców naszego miasta.

W ramach wniosku do budżetu obywatelskiego chcielibyśmy o ile pozwolą na to możliwości, aby stojaki rowerowe pojawiły się między innymi przy ulicy Krakowskiej, Warszawskiej, Nadrzecznej, Ogrodowej i Nad Wartą. Łącznie przewidujemy zakup i montaż 15 stojaków typu „U”, co w przeliczeniu wynosiłoby:
15 x 700 zł = 10500 zł

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1 15 x stojak rowerowy typu „U” (15x700=10500 zł) 10 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniuje pozytywnie przedmiotowy wniosek. Możliwy jest zakup i montaż 15 sztuk stojaków rowerowych w miejscach proponowanych przez Wnioskodawcę tj. ul. Krakowska 30; ul. Krakowska 46/50; ul. Warszawska 2/14; ul. Nadrzeczna 46/48; ul. Ogrodowa 15; i ul. Nad Wartą. Szacunkowy łączny koszt wynosi
12 175,00 zł brutto.


Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Stojaki rowerowe na Starym Mieście

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.