Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 662

662. Park nad stawem Michalina


Lokalizacja

Działki przy ul. Michaliny
Identyfikatory ewidencyjne działek:
- 246401_1.0376.74/5
- 246401_1.0376.74/3
- 246401_1.0376.82

Skrócony opis

Tereny nad stawem Michalina są zarośnięte i zaniedbane, lecz chętnie odwiedzane przez część mieszkańców. Projekt zakłada wytyczenie szutrowych ścieżek spacerowych na sąsiadujących terenach zielonych. Wzdłuż ścieżek zostałyby ustawione ławeczki i kosze na śmieci.

Opis zadania

Tereny, na których miałoby zostać zrealizowane zadanie, są chętnie odwiedzane przez część mieszkańców, z uwagi na bliskość osiedli wielorodzinnych i jednorodzinnych, a także klimat nadawany miejscu przez roślinność obrastającą staw. Popularność miejsca wśród jednej części społeczności sprawia, że miejsce to jest nieco zaśmiecone, co odpycha z kolei innych mieszkańców naszego miasta. Głównymi założeniami projektu są: zwiększenie atrakcyjności i dostępności wskazanych terenów zielonych poprzez wytyczenie wygodnych ścieżek, ustawienie ławek umożliwiających wypoczynek podczas spaceru osobom starszym i schorowanym, a także montaż koszy na śmieci, co ograniczyłoby zjawisko zaśmiecania terenów zielonych.

Ścieżki mogłyby biec śladem tych obecnie wydeptanych. Wytyczone ścieżki miałyby szutrową nawierzchnię, która jest przyjazna zarówno dla spacerowiczów, jak i rowerzystów, czy osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wzdłuż ścieżki zostałyby zamontowane ławeczki, a przy części z nich kosze na śmieci.

Aby uniemożliwić wjazd samochodami i zniszczenie ścieżek, w kilku miejscach zostałyby zamontowane słupki blokujące.

Dodatkowo zostałyby ustawione dwie tablice: wzywająca do zachowania czystości we wspólnej przestrzeni oraz przybliżająca historię powstania glinianki i cegielni "Michalina".

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ławki z oparciem (5 szt.)10 000 zł
2Ławki bez oparcia (7 szt.)10 000 zł
3Kosze na śmieci (10 szt.)15 000 zł
4Ścieżka szutrowa100 000 zł
5Tablice informacyjne5 000 zł
6Słupki blokujące1 500 zł
Łącznie: 141 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

20000

Realizacja zadania jest możliwa na terenie należącym do gminy (do tej pory nie zagospodarowanym) w pobliżu zbiornika wodnego i będzie się wiązała po zrealizowaniu projektu z jego przyjęciem do stałego utrzymania w zakresie czystości i porządku oraz pielęgnacji zieleni.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Park nad stawem Michalina

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.