Poniżej prezentujemy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, dotyczące Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie. Jeśli nie znajdziesz wśród nich informacji, których szukałeś/aś - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce Kontakt.

 • Czym jest Budżet Obywatelski?
  Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy i mieszkanki bezpośrednio współdecydują o wydatkach publicznych.

  W skrócie oznacza to, że:
  • mieszkańcy i mieszkanki zgłaszają propozycje zadań do budżetu;
  • propozycje zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głosowanie;
  • w efekcie, projekty zadań, które uzyskają największe poparcie mieszkanek i mieszkańców wyrażone w głosowaniu, przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.
 • Skąd biorą się pieniądze na Budżet Obywatelski?
  Pieniądze, które zostały przeznaczone na Budżet Obywatelski to wydzielona część budżetu miasta Częstochowy. W tym roku do dyspozycji w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 9 468 489 złotych.
 • Dlaczego warto uczestniczyć w jego tworzeniu?
  Budżet Obywatelski to wyjątkowa okazja do rzeczywistego i bezpośredniego współdecydowania o tym, na co zostanie wydana część budżetu miasta. Daje on możliwość zgłaszania i promowania własnych ciekawych pomysłów na rzecz mieszkańców i mieszkanek, przyczyniających się do poprawienia funkcjonowania całego miasta.
 • Ile wynosi kwota na Budżet Obywatelski na rok 2021?
  Przewidziana kwota środków przeznaczonych na wydatkowanie w ramach Budżetu Obywatelskiego w Częstochowie na rok 2021 wynosi 9 468 489 zł, w tym:
  • na zadania o charakterze ogólnomiejskim: 2 367 122 zł,
  • na zadania o charakterze dzielnicowym: 7 101 367 zł;
 • Co decyduje o charakterze zadania - czy jest to zadanie ogólnomiejskie czy dzielnicowe?
  Charakter zadania określa jego autor. Przez zadania o charakterze dzielnicowym należy rozumieć zadania, które dotyczą potrzeb mieszkańców i mieszkanek danej dzielnicy, natomiast zadania ogólnomiejskie dotyczą potrzeb więcej niż jednej dzielnicy. W przypadku zgłaszania projektów dzielnicowych, rekomendujemy sprawdzenie poprawności przypisania adresu do dzielnicy, poprzez skorzystanie z tzw. geoportalu, czyli mapy gruntów miejskich, dostępnej pod adresem http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php . W tym celu w zakładce "Warstwy" należy zaznaczyć pole "Dzielnice".
  Uwaga: Jeśli lokalizacja obejmuje więcej niż jedną dzielnicę, wówczas projekt zadania należy zgłosić jako ogólnomiejski.
 • Jakie projekty zadań mogą być finansowane z Budżetu Obywatelskiego?
  Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania należące do zadań własnych gminy i powiatu, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego.

  Zadania finansowane z budżetu obywatelskiego mogą mieć charakter ogólnomiejski oraz dzielnicowy, przy czym przez zadania o charakterze dzielnicowym należy rozumieć zadania, które dotyczą potrzeb mieszkańców danej jednostki pomocniczej miasta (dzielnicy), natomiast zadania ogólnomiejskie dotyczą potrzeb więcej niż jednej jednostki pomocniczej (dzielnicy).

  Przedsięwzięcia finansowane z budżetu obywatelskiego muszą być ogólnodostępne dla mieszkańców Częstochowy. Ogólnodostępność oznacza możliwość swobodnego i nieodpłatnego dostępu do działań lub efektów działań, których realizacja odbywa się z wykorzystaniem środków z budżetu obywatelskiego. Przez ogólnodostępność obiektów i urządzeń rozumie się połowę czasu czynnego funkcjonowania danego obiektu lub urządzenia na dobę.

  Z budżetu nie mogą być realizowane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej oraz dotyczące wyłącznie wykonania infrastruktury podziemnej.

  Projekty zadań są oceniane pod kątem spełnienia przez nie wymogów formalnych, zgodności z prawem oraz wykonalności technicznej, zgodnie z następującymi kryteriami, tzn. pod kątem:

  1) zgłoszenia projektu zadania na właściwym formularzu;
  2) zgłoszenia i podpisania formularza przez uprawnioną osobę (mieszkańca Częstochowy),w przypadku, jeśli formularz składa osoba niepełnoletnia – podpisania formularza przez rodzica/opiekuna prawnego;
  3) wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól formularza;
  4) czy zadanie mieści się w kategorii zadania własnego miasta;
  5) czy zadanie jest zgodne z prawem, w tym z prawem lokalnym, a w szczególności z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (w przypadku objęcia takim planem);
  6) ogólnodostępności;
  7) dołączenia oświadczenia zarządcy obiektu o zapoznaniu się z projektem oraz przystosowaniu obiektu do potrzeb wynikających z realizacji zadania i zgodzie na jego realizację w przypadku zadania zlokalizowanego na terenie znajdującym się w zarządzie;
  8) dołączenia oświadczenia właściciela/właścicieli działki o wyrażeniu zgody na sprzedaż, numeru działki i numeru księgi wieczystej w przypadku projektu zadania dotyczącego wykupu działki;
  9) lokalizacji zadania:

  a) zadanie musi być zlokalizowane na terenie miejskim pozwalającym na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, możliwe do realizacji na majątku miasta nieobciążonym na rzecz osób trzecich oraz nie przeznaczonym do sprzedaży lub na inny cel (dotyczy zadania inwestycyjnego), zadania nieinwestycyjne mogą być realizowane na terenie całego miasta z zastrzeżeniem dostępności przedsięwzięcia dla wszystkich mieszkańców,
  b) zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta,
  c) wyłączeniu podlegają tereny i nieruchomości wobec których wdrożona jest procedura zgłaszania ewentualnych roszczeń,
  d) zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane na dzierżawionych przez podmioty gospodarcze działkach i w dzierżawionych obiektach należących do Gminy, z zastrzeżeniem lit. e,
  e) zadania inwestycyjne na terenach gminnych jednostek organizacyjnych (szkoły, przedszkola, biblioteki, itp.) oraz na terenach i w obiektach dzierżawionych od Gminy przez organizacje pozarządowe posiadające wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego mogą zostać zgłoszone wyłącznie jako zadania o charakterze ogólnomiejskim, z zastrzeżeniem lit. f,
  f) w dzielnicach, w których nie ma nieruchomości, o których mowa w lit. b, pozwalających na realizację zadań w ramach budżetu obywatelskiego, zadania inwestycyjne, o których mowa w lit. e mogą mieć charakter dzielnicowy,
  g) zadania inwestycyjne nie mogą być realizowane w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego na tej samej działce lub tym samym obiekcie, za wyjątkiem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego;
  10) możliwości realizacji zadania w trakcie jednego roku budżetowego;
  11) możliwości realizacji zadania w oparciu o obowiązujące porozumienia;
  12) możliwości realizacji zadania w ramach złożonych wniosków współfinansowanych ze środków UE;
  13) kosztu realizacji zadania;
  14) zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
  15) kosztu utrzymania projektu, określonego wstępnie przez osobę składającą projekt i potwierdzonego przez wydział merytoryczny lub jednostkę realizującą, który w kolejnych pięciu latach nie przekracza łącznie 30% wartości zgłoszonego projektu.
 • W jaki sposób sprawdzić, czy na danym terenie można realizować zadania inwestycyjne?
  Aby sprawdzić, czy na danym terenie można realizować zadania inwestycyjne, należy skorzystać z tzw. geoportalu, czyli mapy gruntów miejskich, dostępnej pod adresem http://e.czestochowa.pl/geoportaltoolkit/map.php . Należy kliknąć w zakładkę "Profile tematyczne", a następnie wybrać profil "Budżet obywatelski". Tereny, na których można realizować zadania inwestycyjne, będą zaznaczone na mapie kolorem pomarańczowym.
  W przypadku zgłaszania projektów dzielnicowych, rekomendujemy sprawdzenie poprawności przypisania adresu do dzielnicy. W tym celu w zakładce "Warstwy" należy zaznaczyć pole "Dzielnice". Uwaga: Jeśli lokalizacja obejmuje więcej niż jedną dzielnicę, wówczas projekt zadania należy zgłosić jako ogólnomiejski.
 • Kto może zgłaszać zadania do Budżetu Obywatelskiego?
  Propozycje zadań mogą zgłaszać mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy.
 • Gdzie będzie można pobrać i oddać po wypełnieniu formularz zgłoszeniowy zadania do Budżetu Obywatelskiego?
  Zgłaszanie projektów zadań w roku 2020 odbywa się wyłącznie w sposób elektroniczny poprzez platformę internetową na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl.
 • Czy w przypadku, gdy mój pomysł zostanie wybrany w głosowaniu, dostanę pieniądze na jego realizację?
  Nie. Budżet Obywatelski nie jest programem dotacji i realizacja przegłosowanych projektów zadań jest zadaniem gminy.
 • Czy mogę wskazać realizatora zadania?
  Nie. Realizacja zadań odbywa się z zachowaniem zasady konkurencyjności i musi być poprzedzona wyborem właściwego trybu przez realizatora czyli gminę, zgodnie z obowiązkami jakie spoczywają na dysponentach środków publicznych.
 • Czy można realizować zadania BO w etapach, np. w tym roku opracowanie projektu, a w roku następnym jego wykonanie?
  Nie. Z budżetu obywatelskiego mogą być finansowane zadania, które są możliwe do realizacji w trakcie jednego roku budżetowego. Ponadto z budżetu obywatelskiego nie mogą być realizowane projekty dotyczące wykonania wyłącznie dokumentacji projektowej oraz dotyczące wyłącznie wykonania infrastruktury podziemnej.
 • Co należy ująć w kosztorysie zadania?
  Kosztorys zadania powinien uwzględniać wszystkie działania niezbędne do jego wykonania, a w przypadku zadań inwestycyjnych, które generują koszty utrzymania w kolejnych latach - koszt utrzymania w kolejnych 5 latach, przy czym podanie kosztorysu przez osobę składającą projekt zadania nie jest obowiązkowe.
 • Na jakiej podstawie koszty szacunkowe są weryfikowane?
  Koszt realizacji zadania jest określany, a w przypadku jeśli zostanie podany przez osobę składającą projekt zadania - weryfikowany, przez urzędników, w oparciu o ich wiedzę merytoryczną z zakresu tematycznego projektu zadania.
 • Kto może głosować na projekty?
  W głosowaniu biorą udział mieszkańcy i mieszkanki Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
 • Jak mogę zagłosować?
  Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej www.konsultacje.czestochowa.pl, przy użyciu darmowego kodu SMS. Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody - po jednym dla każdej z 2 osób.

  Osoby o ograniczonej możliwości ruchowej potwierdzonej orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności mogą zagłosować za pomocą karty papierowej, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby do Urzędu Miasta Częstochowy. Potrzebę taką należy zgłosić każdorazowo przed rozpoczęciem głosowania.
 • Co decyduje, że dane zadanie wygra w głosowaniu?
  Do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego są przeznaczone projekty zadań, które uzyskały najwyższą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków w budżecie obywatelskim, odpowiednio na poziomie ogólnomiejskim i dzielnicowym.
 • Czy ten sam projekt może być złożony przez kilku mieszkańców?
  W sytuacji zgłoszenia dwóch lub więcej projektów zadań o podobnym przedmiocie lub lokalizacji, zdublowany projekt zadania może zostać wycofany na wniosek osoby go składającej.
 • Czy można uzupełnić projekt zadania w przypadku braków stwierdzonych podczas weryfikacji?
  Tak, można. Na wezwanie jednostki merytorycznej weryfikującej projekt zadania należy uzupełnić/zmodyfikować projekt zadania, w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia. W przypadku niedotrzymania terminu przez osobę składającą projekt zadania, projekt ten zostaje odrzucony, a osoba go składająca zostaje poinformowana o tym fakcie elektronicznie.
 • Czy można uzupełnić projekt zadania w przypadku jego ostatecznej negatywnej weryfikacji?
  Nie, po odrzuceniu projektu zadania nie ma możliwości jego uzupełnienia.

  Od decyzji naczelnika jednostki organizacyjnej Urzędu Miasta lub kierownika jednostki organizacyjnej Gminy Częstochowa o niedopuszczeniu projektu do głosowania przysługuje tryb odwołania:

  1) najpóźniej w terminie 7 dni po opublikowaniu listy zadań poddanych pod głosowanie osobie składającej formularz projektu zadania przysługuje odwołanie od decyzji do Prezydenta Miasta w przypadku niedopuszczenia projektu do głosowania;
  2) odwołanie składa się na piśmie za pośrednictwem operatora pocztowego, z tym zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta;
  3) o wynikach odwołania powiadamia się osobę składającą odwołanie w terminie do 14 dni;
  4) rozstrzygnięcie odwołania przez Prezydenta Miasta jest ostateczne.
 • Czy można wycofać projekt zadania?
  Autor projektu może wycofać zgłoszony przez siebie projekt do momentu rozpoczęcia głosowania. Aby to zrobić, należy wysłać wiadomość mailową, najlepiej poprzez formularz kontaktowy na stronie www.konsultacje.czestochowa.pl, dostępny w zakładce "Kontakt", podając adres mailowy, na który zostało założone konto użytkownika i wskazując numer projektu do wycofania.

Nie znalazłeś odpowiedzi na Twoje pytanie - napisz lub zadzwoń. Dane kontaktowe znajdziesz na stronie Kontakt